Πρόγραμμα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ DigI-VET απευθύνεται σε νέους και καινοτόμους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας στην εποχή της ψηφιοποίησης και της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0). Η κοινοπραξία στοχεύει στην καλλιέργεια της συνείδησης για τις ανάγκες στον τομέα της ψηφιοποίησης και της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η δημιουργία του διδακτικού υλικού για την ψηφιοποίηση αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος σε συνδυασμό με την καινοτόμα ενότητα sMOOC που προσφέρεται για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το βιβλίο DigI-VET που θα δημιουργηθεί απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που έρχεται αντιμέτωπο με τις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Αναφέρεται στο πως οι εκπαιδευτικοί  επηρεάζονται με την εισαγωγή της ψηφιοποίησης και το αντίκτυπο που έχει αυτό γενικά στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ψηφιακών προφίλ για τους Επαγγελματίες της Τεχνικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης το έργο DigI-VET προσφέρει ένα Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο για τις επιχειρήσεις που παρέχουν πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείται σήμερα η ψηφιοποίηση και τι αναμένουν στο μέλλον. Αυτό το παρατηρητήριο παρουσιάζει καλές πρακτικές και παραδείγματα με επεξήγηση, βίντεο, εικόνα και ήχο προσφέροντας έτσι τους μαθητές τον αληθινό κόσμο της βιομηχανίας. 4.0.

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται σήμερα ο τομέας της Βιομηχανίας 4.0. επικεντρώνεται στην συμβίωση παραγωγής και νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την ενίσχυση του τομέα της βιομηχανίας  και την ανάκτηση επαρκών πληροφοριών. Για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη βιομηχανία και να αντιμετωπιστούν οι  προκλήσεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, απαιτείται η ψηφιοποίηση.

Η ψηφιοποίηση και η Βιομηχανία 4.0. αντιπροσωπεύουν την 4η βιομηχανική επανάσταση. Αυτό σημαίνει, ψηφιοποίηση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων αλλά και των καινούριων. Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το ραγδαία συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς και οι κατάλληλοι τρόποι για την παροχή αυτών των νέων πληροφοριών στους μαθητές.

Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες-στόχος αντιλαμβάνονται τον ορισμό της ψηφιοποίησης και την ενσωμάτωση της στην διδασκαλία. Επιπλέον, η έρευνα επικεντρώνεται στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0. και την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα πως η δημιουργία της ψηφιακής οικονομίας επηρεάζει τη διδασκαλία. Σημειώνεται ότι οι εταίροι έχουν επίσης συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την χρήση κινητής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στο πρόγραμμα DigI-VET οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα βιβλίο στα αγγλικά για την ψηφιοποίηση και τη Βιομηχανία

4.0 καθώς και τις επιρροές τους στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και συμβουλές για τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα DigI-VET έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo II και περιλαμβάνει δύο πνευματικά παραδοτέα που εστιάζουν στην ποσοτική και ποσοτική έρευνα και το σχεδιασμό ενός βιβλίου. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τρεις συναντήσεις όπου θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσουν τα δυο παραδοτέα. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα παρουσιαστούν στο βιβλίο με τις καλύτερες πρακτικές και η ενότητα sMOOC θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα DigI-VET προσφέρει ένα καινοτόμο νέο κόσμο εργασίας και πληροφορικής στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν αυτές τις νέες προκλήσεις στις μεθόδους διδασκαλία τους.

Συνοπτικά, τα δεκαπέντε βασικά αποτελέσματα του προγράμματος DigI-VET είναι:

 • Η διδακτέα ύλη του DigI-VET
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του DigI-VET
 • Το Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο DigI-VET με τις καλύτερες πρακτικές
 • Το βιβλίο DigI-VET για την ψηφιοποίηση και Βιομηχανία 4.0. στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Η ενότητα DigI-VET sMOOC
 • Η έκθεση αναφοράς DigI-VET
 • Το υλικό προώθησης DigI-VET (αφίσες, φυλλάδια, κάρτες, στυλό)
 • Η ιστοσελίδα DigI-VET και το blog
 • Η λίστα DigI-VET για τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς
 • Τα βίντεο DigI-VET (ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα και το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο)
 • Η στρατηγική DigI-VET
 • Η έννοια της ψηφιοποίησης από το DigI-VET στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Οι δημοσιεύσεις DigI-VET, τα ενημερωτικά δελτία και άρθρα
 • Η έννοια του DigI-VET sMOOC
 • Η έκθεση αξιολόγησης DigI-VET

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.