Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος DigI-VET είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη και τα τις νέες τάσεις της Βιομηχανίας 4.0.  Οι πληροφορίες αυτές θα συλλεχθούν μέσω μιας ποιοτικές και ποσοτικής έρευνας που θα  πραγματοποιηθεί στις χώρες εταίρους.

Ως εκ τούτου, ο σκοπός του προγράμματος DigI-VET είναι να παρέχει πληροφορίες μέσω μιας πλατφόρμας που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος και ενός βιβλίου που θα παρέχει γενικές πληροφορίες, συμβουλές και τεχνικές διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς στην Τεχνική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Έτσι, το πρόγραμμα DigI-VET έρχεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους τομείς της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Στα σχολεία μέσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάρχει ανάγκη για παροχή πληροφοριών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παραγωγής και Εμπορίου καθώς και στον τομέα της Πληροφορικής.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση και πρέπει να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους μέσω νέων σεμιναρίων εκμάθησης που πρέπει να δημιουργηθούν. Η δημιουργία όμως μιας τέτοιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι δυνατή εφόσον οι ίδιοι οι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί είναι ενήμερη για την αλλαγή της κατάστασης. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα DigI-VET επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια συνείδησης σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα DigI-VET οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα βιβλίο στα αγγλικά για την ψηφιοποίηση και τη Βιομηχανία 4.0 καθώς και τις επιρροές στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το βιβλίο αυτό θα είναι στα αγγλικά και θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας καθώς επίσης και συμβουλές για τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα DigI-VET αποτελείται από 2 πνευματικά αποτελέσματα τα οποία επικεντρώνονται στις έρευνες και τη δημιουργία του βιβλίου DigI-VET.